ZBROJOWNIA

Czym jest Zbrojownia? <– Kliknij

Zbrojownia to miejsce i czas, w którym dzielimy się tym, co Bóg mówi nam w Swoim Słowie.

Zbrojownia to rozmowa i dialog, to wymiana poglądów.

Zbrojownia to egzegeza – badanie Pisma Świętego i próba najpełniejszego Go zrozumienia.

Zbrojownia to czas odpoczynku i zanurzenia w Prawdzie.

Zbrojownia to przygotowanie do walki z codziennością.

Zbrojownia to przekazywanie miłości: od Słowa do słowa.

Przyjdź, zobacz, uzbrój się!

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Ef 6, 10 – 20